หมวดหมู่ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการคำนวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในโปรแกรม SPSS. ที่มา: uedufy.com

วิธีการคำนวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในโปรแกรม SPSS

สัมประสิทธิ์แอลฟา…

Read Moreวิธีการคำนวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในโปรแกรม SPSS
การวิเคราะห์ตัวแปรกำกับด้วยโปรแกรม SPSS. ที่มา: uedufy.com

การวิเคราะห์ตัวแปรกำกับด้วยโปรแกรม SPSS

ในบทเรียนสถิตินี้…

Read Moreการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับด้วยโปรแกรม SPSS